Instrukcja zbiórki i przekazywania do utylizacji odpadów niebezpiecznych powstających na terenie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Dokumenty upoważniające Politechnikę Gdańską do wytwarzania niebezpiecznych odpadów chemicznych (zezwolenie Urzędu Wojewódzkiego) stanowią w istocie zezwolenie na pracę z odczynnikami chemicznymi i nakładają obowiązek zbiórki odpadów niebezpiecznych w grupach asortymentowych określonych przepisami.

Z uwagi na konieczność klasyfikacji, właściwego zastosowania i pakowania odpady należące do niektórych grup muszą być przekazywane do skłądowania w obecności Pełnomocnika Dziekana ds. gospodarki odpadami oraz substancjami niebezpiecznymi. Do takich odpadów należą:
 • Stałe odpady nieorganiczne, w tym przeterminowane odczynniki (dostarczać należy w otwartych kartonach i skrzynkach).
 • Cekłe odpady nieorganiczne, z wyłączeniem mieszanin poreakcyjnych zbieranych w pracowniach analitycznych, takie jak, np. roztwory cyjanków, stężone kwasy, stężone wodorotlenki.
 • Odpady zawierające rtęć i jej związki.
 • Stałe i ciekłe związki organiczne (przeterminowane.
 • Odpady z tworzyw sztucznych, np. butelki, słoiki, pudełka, kanistry do 5 dm3, worki (zapakowane w zbiorczy worek z tworzywa sztucznego o poj. 120-160dm3.). Worki zbiorcze z odpadami umieszcza się w oznakowanym, odgrodzonym siatką, miejscu obok pojemników na odpady szklane.
 • Inne odpady niebezpieczne, które nie są wyminione w poniższej klasyfikacji.
Odpady, które można deponowac bez nadzoru Pełnomocnika:
 • Ciekłe mieszaniny poreakcyjne zawierające rozpuszczalniki organiczne należy dostarczać w plastikowych pojemnikach do zielonej wiaty obok Chemii C (szczyt budynku). Najlepiej w środę od 9:00 do 9:30. Klucz można pobrać z Portierni Chemii A.
 • Wodne roztwory związków nieorganicznych gromadzone podczas ćwiczeń w pracowniach analizy jakościowej i ilościowej można wlać do oznakowanego zbiornika obok Chemii C na zamkniętym terenie. Roztwory nie mogą zawierać cyjanków, związków rtęci i silnie toksycznych lotnych związków. Przy wlewaniu zachować należytą ostrożność. Obowiązują okulary i rękawice ochronne oraz fartuch laboratoryjny.
 • Szkło (opakowania po chemikaliach), szklane elementy aparatury chemicznej oraz drobny sprzęt należy włożyć do oznakowanych beczek obok Hali Technologicznej. Szkło należy umieszczać w różnych beczkach, możliwie pojedyńczymi warstwami, aby umożliwić późniejsze ich rozbicie. Osoby wkładające szkło powinny mieć sprzęt ochrony osobistej i przy wkładaniu unikać tłuczenia. Klucze do bramy dostępne są w portierni Chemii C.
Uwaga!
Opakowania po materiałach niebezpiecznych są zawsze odpadem niebezpiecznym (Ustawa o Odpadach) i nie mogą trafiać do pojemników na odpady komunalne. Katedralne stanowiska zbierania odpadów niebezpiecznych muszą posiadać oddzielny pojemnik na składowanie takich odpadów.

Korzystanie z pomocy studentów i doktorantów przy przenoszeniu odpadów niebezpiecznych musi odbywać się w obecności pracownika Wydziału.

Pracownicy mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. gospodarki odpadami oraz substancjami niebezpiecznymi w następujących terminach:
 • wtorek 8:30 - 14:30
 • środa 8:30 - 14:30
tel. służbowy: 58 347 28 35
tel. komórkowy: 605 334 678

Uprzejmie proszę aby sprawy związane z przekazywaniem odpadów załatwiać w środy od 9:00 do 12:00.

dr inż. Franciszek Kozera
Pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki odpadami oraz substancjami niebezpiecznymi
PEŁNOMOCNICY DZIEKANA:

mgr inż. Łukasz Katlewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi
Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

tel. 58 347-28-35
lukasz.katlewicz@pg.gda.pl
Zakres obowiązków

dr hab. inż. Marek Lieder
Koordynator systemu SYGOS na Wydziale Chemicznym PG
tel. 58 347-16-88
lieder@pg.gda.pl