Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi
  1. Każda jednostka organizacyjna Wydziału tj. Zespół, Katedra, Instytut jest odpowiedzialna za wytwarzane przez siebie odpady, ich zbieranie, gromadzenie, ewidencjonowanie i przekazanie do wydziałowego stanowiska zbierania odpadów. Osobą odpowiedzialną na poziomie jednostki jest wyznaczony przez Kierownika pełnomocnik
  2. Zbieranie i gromadzenie odpadów chemicznych odbywa się z zachowaniem zasad BHP i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  3. Odpady zbiera się w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach (stanowiskach zbierania odpadów).
  4. Zbiórce podlegają także opakowania szklane i plastikowe po odczynnikach chemicznych. Opakowania takie traktuje się jak odpad niebezpieczny.
  5. Jednostki organizacyjne Wydziału podejmują działania mające na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów.
  6. Wytwórca odpadów przekazuje je w takiej postaci, która nie powoduje zagrożenia podczas przyjmowania i przechowywania w centralnym stanowisku zbierania odpadów i w późniejszym procesie utylizacji i eliminacji.
  7. Odpady z wydziałowego stanowiska zbierania są wywożone przez licencjonowane firmy celem utylizacji.
  8. Koszty utylizacji i eliminacji odpadów pokrywane są z budżetu Uczelni.
PEŁNOMOCNICY DZIEKANA:

mgr inż. Łukasz Katlewicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi
Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

tel. 58 347-28-35
lukasz.katlewicz@pg.gda.pl
Zakres obowiązków

dr hab. inż. Marek Lieder
Koordynator systemu SYGOS na Wydziale Chemicznym PG
tel. 58 347-16-88
lieder@pg.gda.pl